[1]
บุญหนัก ส., “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ”, Integr. Soc. Sci. J., ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 57–68, เม.ย. 2022.