[1]
เสริมทรง ภ., “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ”, Integr. Soc. Sci. J., ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 45–55, เม.ย. 2022.