[1]
ทัพซ้าย อ. และ หงส์สิริ ย., “การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย”, Integr. Soc. Sci. J., ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 37–43, เม.ย. 2022.