[1]
บุญศร จ., “การศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย”, Integr. Soc. Sci. J., ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 24–35, เม.ย. 2022.