[1]
ปสนฺนจิตฺโต ว. และ ลุนาหา ธ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสติปัฏฐานกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง มีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย ”, Integr. Soc. Sci. J., ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 13–24, เม.ย. 2022.