[1]
รักษาพล น., “การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย”, Integr. Soc. Sci. J., ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 1–12, เม.ย. 2022.