ชยวุฑโฒ พระธนภูมิ, และ สิริธโร พระมหาจักรพล. 2022. “กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 2 (4):69-79. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/77.