บุญหนัก สุพรรณี. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 2 (4):57-68. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/76.