เสริมทรง ภัทรพล. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 2 (4):45-55. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/75.