ทัพซ้าย อุบลวรรณ, และ หงส์สิริ ยชุรเวท. 2022. “การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 2 (4):37-43. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/74.