บุญศร จารุวรรณ. 2022. “การศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 2 (4):24-35. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/72.