ปสนฺนจิตฺโต วิสันต์, และ ลุนาหา ธีระเดช. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสติปัฏฐานกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง มีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 2 (4):13-24. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/71.