รักษาพล นุสนธ์, และ ปักสังขาเนย์ เตชทัต. 2022. “การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 2 (4):1-12. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/70.