บุญหนัก ส. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 57–68, 2022. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/76. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.