เสริมทรง ภ. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 45–55, 2022. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/75. Acesso em: 28 ก.ย. 2023.