ทัพซ้าย อ.; หงส์สิริ ย. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 37–43, 2022. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/74. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.