บุญศร จ. การศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 24–35, 2022. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/72. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.