ปสนฺนจิตฺโต ว.; ลุนาหา ธ. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสติปัฏฐานกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง มีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 13–24, 2022. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/71. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.