รักษาพล น.; ปักสังขาเนย์ เ. การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/70. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.