ชยวุฑโฒ พ., & สิริธโร พ. (2022). กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 2(4), 69-79. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/77