บุญหนัก ส. (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 2(4), 57-68. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/76