เสริมทรง ภ. (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 2(4), 45-55. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/75