ทัพซ้าย อ., & หงส์สิริ ย. (2022). การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 2(4), 37-43. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/74