บุญศร จ. (2022). การศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 2(4), 24-35. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/72