ปสนฺนจิตฺโต ว., & ลุนาหา ธ. (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสติปัฏฐานกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง มีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 2(4), 13-24. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/71