รักษาพล น., & ปักสังขาเนย์ เ. (2022). การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 2(4), 1-12. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/70