(1)
ชยวุฑโฒ พ.; สิริธโร พ. กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย. Integr. Soc. Sci. J. 2022, 2, 69-79.