(1)
บุญศร จ. การศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย. Integr. Soc. Sci. J. 2022, 2, 24-35.