[1]
ชยวุฑโฒ พ. และ สิริธโร พ. 2022. กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 2, 4 (เม.ย. 2022), 69–79.