[1]
บุญหนัก ส. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 2, 4 (เม.ย. 2022), 57–68.