[1]
เสริมทรง ภ. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 2, 4 (เม.ย. 2022), 45–55.