[1]
ทัพซ้าย อ. และ หงส์สิริ ย. 2022. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 2, 4 (เม.ย. 2022), 37–43.