[1]
บุญศร จ. 2022. การศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 2, 4 (เม.ย. 2022), 24–35.