[1]
ปสนฺนจิตฺโต ว. และ ลุนาหา ธ. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสติปัฏฐานกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง มีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 2, 4 (เม.ย. 2022), 13–24.