[1]
รักษาพล น. 2022. การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 2, 4 (เม.ย. 2022), 1–12.