บทความย้อนหลัง

 • เมษายน - มิถุนายน 2565
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

 • มกราคม - มีนาคม 2565
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

  วารสารวิจัยศรีล้านช้าง
  ISSN: 2773-9244 (Online)

  ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 ประกอบด้วยบทความจำนวน 6 บทความ ได้แก่ 1) การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 2) ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 4) ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย 5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 6) ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 • ตุลาคม – ธันวาคม 2564
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

 • กรกฎาคม – กันยายน 2564
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

 • เมษายน - มิถุนายน 2564
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

  วารสารวิจัยศรีล้านช้าง
  ISSN: 2773-9244 (Online)

  ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับนี้เป็นปฐมฤกษ์ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 ประกอบด้วยบทความจำนวน 6 บทความ ได้แก่ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 3) ปัญการนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 4) การดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 5) การการศึกษา 4.0: กระบวนทัศน์การศึกษามุ่งสู่อนาคตประเทศ 6) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์