http://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/issue/feed วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 2022-05-04T14:56:53+00:00 จักรกฤษณ์ โพดาพล chakgrit.po@hotmail.com Open Journal Systems <p>วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ <strong>ISSN 2773-8949</strong> มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพุทธศาตร์ ของนักศึกษาและนักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> http://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/70 การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 2022-05-04T09:42:22+00:00 นุสนธ์ รักษาพล Nuson_Raksapol@gmail.com เตชทัต ปักสังขาเนย์ techatat.pak@mbu.ac.th <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตชุมชนบ้านใหม่ 8 ชุมชน จำนวนทั้งหมด 20,117 คน ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง R.V.Krejcie และ D.W.Morgan และได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 คน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยยึดตามอายุ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ครอบคลุมประชากร หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 379 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.34 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 35.36 (2) การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และ (3) แนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย คือ ควรกำหนดกิจกรรมตามโครงการฯ เพิ่ม เพื่อสนับสนุนเป็นการรณรงค์การรักษาศีล 5 ผู้นำชุมชนต้องเป็นแบบอย่างในการรักษาศีล 5 ให้กับลูกบ้าน นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา ด้านความเมตตา และการให้ทานเป็นค่านิยมของชุมชน และออกกฎระเบียบของชุมชน ในการส่งเสริมในการรักษาศีล 5 ตามลำดับ</p> 2022-04-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 http://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/71 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสติปัฏฐานกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง มีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย 2022-05-04T09:57:26+00:00 วิสันต์ ปสนฺนจิตฺโต Teeradej.luna@gmail.com ธีระเดช ลุนาหา Teeradej.luna@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้เรื่องสติปัฏฐานของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตร&nbsp;&nbsp;&nbsp; วิทันตสาสมาธิ (2) เพื่อศึกษาระดับกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสติปัฏฐานกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย จำนวนทั้งหมด 122 รูป/คน ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง R.V.Krejcie และ D.W.Morgan&nbsp; และได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 97 รูป/คน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า (1) การรับรู้เรื่องสติปัฏฐานของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลยโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี และ (3) การรับรู้เรื่องสติปัฏฐานกับการการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติของผู้เรียนครูสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลยมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01</p> 2022-04-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 http://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/72 การศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย 2022-05-04T13:47:44+00:00 จารุวรรณ บุญศร Jaruwan.Boon@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย (2) เพื่อเปรียบเทียบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหน่ง และระดับการศึกษา ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 32 คน ครู จำนวน 292 คน รวมทั้งหมด 324 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 175 คน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ วิสัยทัศน์ร่วม <br>ทีมร่วมแรงร่วมใจ การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ โครงสร้างสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภาวะผู้นำาร่วม&nbsp; และด้านชุมชนกัลยาณมิตร ตามลำดับ (2) การเปรียบเทียบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหน่ง และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน</p> 2022-04-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 http://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/74 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 2022-05-04T14:20:12+00:00 อุบลวรรณ ทัพซ้าย yachurawate.ho@mbu.ac.th ยชุรเวท หงส์สิริ yachurawate.ho@mbu.ac.th <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแอพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และ &nbsp;(2) ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการศึกษาพบว่า (1) แอพลิเคชันที่ครูนิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์มากที่สุด คือ แอพลิเคชันไลน์ (Line) คิดเป็นร้อยละ 67.23 และ Google Meet คิดเป็นร้อยละ 28.53 และอื่น ๆ 5.24 (2) ปัญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.27, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านเทคโนโลยี (x̄ = 4.45, S.D. = 0.47) ด้านสื่อการสอน (x̄<em>&nbsp;</em>= 4.27, S.D. = 0.49) ด้านพฤติกรรมของนักเรียน (x̄&nbsp;= 4.22, S.D. = 0.55) และด้านผู้สอน (x̄&nbsp;= 4.15, S.D. = 0.59)</p> 2022-04-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 http://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/75 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 2022-05-04T14:40:16+00:00 ภัทรพล เสริมทรง Pattarapol.Serm@mbu.ac.th <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย (3) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวนทั้งหมด 20,117 คน ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง R.V.Krejcie และ D.W.Morgan และได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 คน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลยโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลยมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01</p> 2022-04-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 http://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/76 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2022-05-04T14:49:14+00:00 สุพรรณี บุญหนัก supannee.bo@mbu.ac.th <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา &nbsp;&nbsp;(2) เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวนทั้งหมด 1,353 คน ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง R.V.Krejcie และ D.W.Morgan&nbsp; และได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 302 คน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยยึดตามที่ตั้งโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ครอบคลุมประชากร หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอัลฟ่าตามวิธีครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากับ .899 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ <br>ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก (2) การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และ (3) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01</p> 2022-04-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 http://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/77 กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 2022-05-04T14:56:53+00:00 พระธนภูมิ ชยวุฑโฒ siritharo@gmail.com พระมหาจักรพล สิริธโร siritharo@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูประจำ ครูพิเศษ และบุคลากรอื่น ๆ จำนวน 221 รูป/ คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง &nbsp;</p> 2022-04-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022